var_dump(111);exit();
IMDb 8.6
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Cang Yuan Tu

قسمت های 1 تا 14 قرار گرفتند

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

منگ چوان شاهد کشته شدن مادرش در مقابل چشمانش بود، بنابراین بسیار سخت تمرین کرد به امید اینکه روزی انتقام مرگ او را بگیرد. اما روزهای آرام او با لغو نامزدی عروسی اش شکسته شد، حمله نیروهای خارجی، پناهگاه به دست دشمن افتاد... ...

توضیحات

منگ چوان شاهد کشته شدن مادرش در مقابل چشمانش بود، بنابراین بسیار سخت تمرین کرد به امید اینکه روزی انتقام مرگ او را بگیرد. اما روزهای آرام او با لغو نامزدی عروسی اش شکسته شد، حمله نیروهای خارجی، پناهگاه به دست دشمن افتاد… برای محافظت از مردم شهر نینگ، او شمشیر خود را برداشت و عهد کرد که قوی ترین باشد. این یک مسئولیت سنگین و یک سفر طولانی است…