var_dump(111);exit();
(1 رای) 0%
اعلان فیلم

My Journey in an Alternate World

(1 رای) 0%
اعلان فیلم

چن شیائوفان جوان پس از اینکه به طور تصادفی یک گوی آشوب را بلعید، وارد دنیایی جایگزین شد و استاد جوان چن، زیباترین مرد شهر مویون شد. با وجود اینکه همه زنان شهر مویون او را می پرستیدند، اما بی فایده بود زیرا نمی توانست تزکیه ...

توضیحات

چن شیائوفان جوان پس از اینکه به طور تصادفی یک گوی آشوب را بلعید، وارد دنیایی جایگزین شد و استاد جوان چن، زیباترین مرد شهر مویون شد. با وجود اینکه همه زنان شهر مویون او را می پرستیدند، اما بی فایده بود زیرا نمی توانست تزکیه کند. او که در فکر بازگشت به دنیای اصلی خود بود، سبک زندگی پایدار خود را به عنوان یک استاد جوان رها کرد و برخلاف میل خانواده اش پیش رفت و مصمم شد راه یک تزکیه کننده را طی کند.